Pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama temeljno je ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013 i 85/2015.)

Sukladno članku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (dalje u tekstu: Zakon) cilj je Zakona omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa u skladu s uvjetima i ograničenjima Zakona, načelu pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te načelu međusobnog poštovanja i suradnje.

Sukladno Zakonu, svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija) ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje Narodno sveučilište Dubrava (tijelo javne vlasti). 

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Narodno sveučilište Dubrava može ograničiti pravo na pristup informacijama sukladno članku 15. Zakona.

Sukladno članku 17. Zakona, Narodno sveučilište Dubrava pristup informacijama omogućava:

1. Pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na mrežnim stranicama Narodnog sveučilišta Dubrava.

2. Davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:

  • neposrednim davanjem informacije,
  • davanjem informacije pisanim putem,
  • uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
  • dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
  • na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Sukladno članku 18. Zakona, korisnik ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Narodnom sveučilištu Dubrava.

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:

1. redovnom zemaljskom poštom na adresu: 

   Narodno sveučilište Dubrava, Cerska 1, 10040 Zagreb

2. putem elektroničke pošte na adresu: tajnistvo@ns-dubrava.hr

3. usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje (radnim danom od 10 do 14 sati)

4. telefonskim putem na broj 01/2050-041, o čemu službenik za informiranje sastavlja službenu zabilješku

Sukladno članku 19. Zakona, u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe za pristup informacijama.

Narodno sveučilište Dubrava ima pravo tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem odnosno dostavom informacije.

POVJERENIK ZA INFORMIRANJE

Martina Stojan, dipl. iur.

tajnica – voditeljica Odjela općih i tehničkih poslova

telefon: 01/2050-041

e-pošta: tajnistvo@ns-dubrava.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13 i 85/15)

Obrazac 1 – Upisnik

Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

 

IZVJEŠĆA  O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

 

Skip to content