MARIJA BRANKA KOŠKOVIĆ I MIROSLAV ŠUTEJ

Patchwork i Kaos –  24. 5. – 11. 6. 1993.


(naslovnica kataloga)

 

MARIJA BRANKA KOŠKOVIĆ

Marija Branka Košković rođena je 3. rujna 1942. godine u Kutini. Maturirala je na IX gimnaziji u Zagrebu i diplomirala grafiku 1964. na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi profesora Alberta Kinerta. Samostalno izlaže od 1969. godine. Živi u Zagrebu

Samostalne izložbe:
Kutina, Muzej Moslavine – 1969., 1971. i 1975.
Zagreb, Galerija Dubrava – 1970., 1975., 1984. i 1989.
Zagreb, Galerija Vladimir Nazor – 1980.
Motovun – Likovna galerija – 1972.
Beograd, Galerija Doma omladine – 1973. 
Venecija, Galerija del Cavallino – 1974.
Trento, Galerija L´Agentario – 1975.
Karlovac, Zorin dom (s Miroslavom Šutejom) – 1976. 
Šibenik, Muzej grada Šibenika (s Miroslavom Šutejom) – 1981. 

Važnije skupne izložbe:
1965. Zagreb, ULUH-ova izložba najmlađih
1969. Ljubljana, VII. međunarodna izložba grafika
1970. Zagreb, V. zagrebački salon
1970. Lübeck, Overbeck Gesellscaft moderne europäische Grafik
1972. Zagreb, Umjetnički paviljon, Nadrealizam i hrvatska likovna umjetnost
1976. Motovun, Likovna galerija, IV. likovni susret Identitet
1992. Graz, Neuue galerie, Trigon, Identität Differenz 1940.-1990.
1992. Šibenik, Muzej grada Šibenik, Likovni umjetnici Šibeniku

Katalog:
1. – 20. Patchwork, 1991./1993., crteži, miješana tehnika

 

MIROSLAV ŠUTEJ

Miroslav Šutej rođen je 29. travnja 1936. u Dugoj Reci. Školovanje je počeo na za­grebačkoj Školi primijenjene umjetnosti nastavivši ga na Akademiji likovnih um­jetnosti u Zagrebu, gdje je diplomirao u grafičkoj klasi profesora Marija Detonija 1961. godine. Bio je suradnik Majstorske radioni­ce Krste Hegedušića (1961.-1963.), a kao stipendist francuske vlade boravio je 1964./65. u Parizu. Samostalno izlaže od godine 1962. godine prire­dio je oko 150 samostalnih izložaba (Za­greb, Genova, Lausanne, Venecija, Bre­men, Krakow, Haarlem, Split, Bologna, New York, Nahau, Trento, Soest, Dub­rovnik, Ljubljana, Köln, Liege, Badenbei, Wien, Precaen, Wildeshausen, Beograd, Hag, Gelsenkirche, Pariz, Rijeka, Helsin­ki, Madrid, Moskva, Nyon, Berlin, Vicen­za, Sarajevo, Bruxelles, Shanghai, Skoplje, Rotterdam, Kreuzlingen, Šibe­nik, Klagenfurt, Mestre itd.). Na skupnim izložbama sudjeluje od 1960. godine. Od 1963. sudjeluje na međuna­rodnim grafičkim biennalima u Ljubljana, Tokiju, Krakowu, Bradfordu, Mulhousu, Frechenu, Grenchenu, Liégeu, Vancou­veru. Godine 1963. sudjelovao na Bien­nalu mladih u Parizu, gdje je nagrađen I. nagradom za slikarstvo; potom je sudje­lovao na međunarodnim biennalima: Ve­necija, Sao Paulo, Nürnberg, Rijeka, Aleksandrija te na triennalima crteža u Wraclawu i drugdje. Izlagao je e na vise od 900 izložaba naše umjetnosti u zemlji i inozemstvu te na mnogobrojnim skupinama međunarodnim tematskim, reprezentativnim i selek­tivnim izložbama u svijetu, a za svoj rad dobio je šezdesetak nagrada. Djela mu se nalaze u privatnim zbirkama, muzejima i galerijama u Europi, Americi i Aziji. Redoviti je profesor na Akademiji li­kovnih umjetnosti u Zagrebu. Godine 1990. izabran je za člana – suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnos­ti.

Katalog:
1. – 5. Iz ciklusa Kaos, 1992., crtež/kolaž


(iz knjige dojmova)

Skip to content